آوات و هيوا

در این وبلاگ آوات نامی زنانه، به معنای آرزو. هیوا نامی مردانه به معنای امید است. آوات و هیوا در دوران دوستی این وبلاگ رو با هم می‌نوشتن، بعد از یک سال هیوا از نوشتن در این مکان مجازی انصراف داد و آوات ادامه داد. در حال حاضر در کنار هیژا پسرمان 3 نفری زندگی می کنیم.

بهمن 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
4 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
8 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
7 پست
مهر 87
7 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
7 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
5 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
5 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
5 پست
آبان 86
6 پست
مهر 86
5 پست
شهریور 86
5 پست
مرداد 86
4 پست
تیر 86
6 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
8 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
5 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
6 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
8 پست
اسفند 84
4 پست
بهمن 84
5 پست
دی 84
4 پست
آذر 84
4 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
6 پست
تیر 84
4 پست
خرداد 84
8 پست
اسفند 83
1 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
7 پست
آبان 83
8 پست
مهر 83
8 پست
شهریور 83
9 پست
مرداد 83
7 پست
تیر 83
9 پست
خرداد 83
11 پست
اسفند 82
10 پست
بهمن 82
6 پست
دی 82
7 پست
آذر 82
9 پست
آبان 82
8 پست
مهر 82
10 پست
شهریور 82
11 پست
مرداد 82
10 پست
تیر 82
12 پست
خرداد 82
10 پست
اسفند 81
11 پست
بهمن 81
15 پست
دی 81
20 پست
آذر 81
27 پست
آبان 81
30 پست
مهر 81
22 پست
شهریور 81
22 پست
مرداد 81
23 پست